Vyjadrenie vedcov a odborníkov

"Nanočastice vďaka svojim malým rozmerom (tj. hlboko pod 1 mikrometer) vykazujú prekvapivé vlastnosti, s ktorými sa často nestretneme pri väčších objektoch, teda v oblasti makrosveta. Je to jednak spôsobené zákonmi kvantovej fyziky, ktoré popisujú zvláštne správanie nanosveta, a ďalej skutočnosťou, že oproti veľkým útvarom je relatívny počet atómov na povrchu takmer porovnateľný s tými vo vnútri objemu. Vlastnosti povrchov nanočastíc tak začínajú hrať významnú úlohu.

Zaujímavým typom nanočastíc sa javia fulerény, čo sú veľké molekuly v tvare pripomínajúce futbalovú loptu, ktorých steny, teda povrch, je tvorený atómami uhlíka usporiadanými do päť- a šesťuholníkov (chemický vzorec C60). Vzhľadom k tejto uzavretej štruktúre sú mimoriadne odolné voči vonkajším fyzikálnym vplyvom. Obdobou týchto útvarov sú tzv. anorganické fulereny, za ktorých objavom stojí profesor prestížneho Weizmannovho výskumného inštitútu (Izrael), Reshef Tenne. V uvedených nanočasticiach je uhlík nahradený anorganickými prvkami, čo ešte v mnohých ohľadoch zvyšuje ich stabilitu voči rôznym vplyvom a namáhaniu. Okrem MoS2 nanočastíc sú to najmä WS2 nanoštruktúry. Štruktúra nanočastíc a nanotrubíc tvorených WS2, ich optické a elektrické vlastnosti, ako aj správanie v rôznych prostrediach je skúmané na VUT Brno v Stredoeurópskom technologickom inštitúte (CEITEC VUT) a Fakulte strojného inžinierstva. Dôvodom je ich zaujímavosť pre základný výskum, ale aj široká škála možných aplikácií zasahujúcich oblasť nanofotoniky, nanoelektroniky a v neposlednom rade aj tribológie, kedy sa tieto častice používajú ako prísady do výkonných mazív."

Prof. RNDr. Tomáš Šikola CSc., Profesor VUT Brno, Stredoeurópsky technologický inštitút CEITEC VUT

 

„V laboratórnych testoch sme namerali, že prísada do mazív Nanotech Europe AC-1100 AW/AF znižuje trenie a opotrebenie, ktoré sa prejaví v kritických fázach bežnej a núdzovej prevádzky strojov. Z výsledkov je zrejmé, že aditívum má vlastnosti „antiwear“ a „friction modifier“ aditív a znižuje trenie, tam kde dochádza k výraznejšej interakcii medzi povrchmi strojových súčastí. To je sprevádzané výraznejším znížením veľkosti opotrebenia.“

Ing. Petr Šperka Ph.D., FME, IMID DT – ASSISTANT PROFESOR

 

Pre odborný časopis o mazivách LUBES`N`GREASES „EMEA“ povedal TREVOR GAUNTLET, technický expert SHELL

Honba za Svätým grálom aditív

 

Svätý grál je ťažko uchopiteľný predmet, hľadaný pre samotnú náročnosť hľadania, rovnako ako pre svoju obrovskú moc. Jeden taký grál v odvetví mazív je aditívum, ktoré je účinné ako vo vode, tak aj v oleji. Ďalším je chemická látka alebo zmes, ktorá zaisťuje nižšie trenie, odolnosť proti opotrebeniu a extrémny tlakový výkon – funkcie, ktoré môžu znieť podobne, ale pre mazivo sú to vlastne úplne rôzne úlohy…

Pretože sú častice IF-WS2 blízke guľovému tvaru s priemerom menším ako mikrometer, môžu vyplňovať povrchové trhliny a dutiny, čo zabraňuje vnikaniu oleja. Guľovité tvary sú stlačiteľné, takže zabraňujú vystaveniu sa hydraulickým tlakom, ktoré môžu spôsobiť šírenie trhlín. Môžu sa tiež v rámci kontaktu sunúť a pri prechádzaní udržiavať dva povrchy od seba…

Keď sú duté častice udržované a stláčané medzi dvoma povrchmi, ohýbajú sa, a potom vykazujú možno najvýraznejšiu vlastnosť – exfoliáciu pri vysokom zaťažení. Koncepčne to bolo popísané ako odlupovanie vrstvy, ako je to v prípade prenosu elektrónového mikrosnímku na obrázku 1.

(Obrázok 1: Prenos elektrónového mikrosnímku zobrazujúci exfoliáciu pri zaťažení)

 

Pri starostlivom skúmaní mnohých povrchov z rôznych typov kontaktu je možné pomocou mikrosnímky nájsť viac vrstiev WS2. Sú zarovnané rovnobežne s povrchom podkladovej časti.

Ďalšia mikrosnímka zobrazuje iný mechanizmus exfoliácie. Je vidieť, že vonkajšia vrstva je neporušená a je v kontakte s jedným z povrchov.

 

IF-WS2 môže nahradiť väčšinu aditív EP alebo aditív proti opotrebovaniu, takže je tu menej požiadaviek na aditíva pôsobiace proti týmto aditívam. Napríklad sú potrebné menšie preventívne prostriedky proti korózii, pretože už nie sú prítomné vysoko reaktívne aditíva síry EP…

 

Po dlhom a namáhavom hľadaní si  možno našlo odvetvie mazív svoj svätý grál.

 

(Trevor Gauntlett má viac ako 25 rokov skúseností s prvotriednymi chemickými a ropnými spoločnosťami, z toho 18 rokov ako technický expert v tíme lubrikantov a aditív spoločnosti Shell.)